The J-PARC muon g-2/EDM collaboration

The 10th collaboration meeting at J-PARC, June 2015.

The 9th collaboration meeting & training school at KAIST, November 2014.

Mitsushi Abe 16, George Beer 39, Maurice Benayoun 23, Gerry Bunce 31, Yonny Cardenas 4, Seonho Choi 9,14, Wilfrid da Silva 23, Luigi DelBuono 23, Miloslav Finger 5, Michael Finger Jr. 5, Yoshinori Fukao 16, Martin Gaisser 20, Selcuk Haciomeroglu 20, Kazuo Hasegawa 19, Kiyoshi Hayasaka , Noriyosu Hayashizaki 30, Hiromi Hisamatsu 1, Toru Iijima 13,22, Hiromi Iinuma 1, Hirokazu Ikeda 17, Masahiro Ikeno 16, Katsuhiko Ishida 33, Takahisa Itahashi 11, Takumi Ito 7, Masahiko Iwasaki 33, Ryosuke Kadono 15, Saeid Kamal 36, Sohtaro Kanda , Frederic Kapusta 23, Kiyotomo Kawagoe 7, Naritoshi Kawamura 15, YoungIm Kim 20, Tetsuichi Kishishita 16, Ryo Kitamura 27, Yasuhiro Kondo 19, Tatsuya Kume 24, Woodo Lee 8, Jhinhwan Lee 21, MyeongJae Lee 20, Soohyung Lee 20, Sirui Li 27, Glen Marshall 35, Masato Matama 7, Yasuyuki Matsuda 12, Tsutomu Mibe 16, Satoshi Mihara 16, Yasuhiro Miyake 15, Jiro Murata 26, Kanetada Nagamine 37,15,2, Hisayoshi Nakayama 1, Makiko Nio 33, Hajime Nishiguchi 16, Shoichiro Nishimura 27, Daisuke Nomura , Toru Ogitsu 6, Satoshi Ohsawa 1, Katsunobu Oide 1, Yu Oishi , Shinji Okada 33, Arthur Olin 35,39, Zhanibek Omarov 20, Masashi Otani 16, Georgiy Razuvaev 3,25, Abdul Rehman 34, Naohito Saito 16,18,27, Ken-ichi Sasaki 6, Yutaro Sato 16, Artikova Sayyora 19, Yannis K. Semertzidis 20,21, Hiroshi Sendai 16, Yuri Shatunov 3, Koichiro Shimomura 15, Boris Shwartz 3,25, Patrick Strasser 15, Yuki Sue 13, Taikan Suehara 7, Kazuhito Suzuki 13, Yamazaki Takayuki 15, Fukuyama Takeshi 29, Manobu Tanaka 16, Junji Tojo 7, Eiko Torikai 40, Yuki Tsutsumi 7, Tomohisa Uchida 16, Kazuki Ueno 16, Satoshi Wada 32, Eunil Won 8,20, Hiroshi Yamaguchi 6, Takashi Yamanaka 28, Hiromasa Yasuda 27, Mitsuhiro Yoshida 1, Tamaki Yoshioka 28,

(92 members)

1 Accelerator laboratory, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

2 Atomic Physics Research Unit, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

3 Budker Institute of Nuclear Physics, SB RAS, Novosibirsk, 630090, Russia

4 CCIN2P3/CNRS, Villeurbanne, France

5 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, V Holesovickach 2, CZ-18000 Prague 8, Czech Republic

6 Cryogenics Science Center, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

7 Department of Physics, Faculty of Sciences, Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-Ku, Fukuoka 812-8581, Japan

8 Department of Physics, Korea University, 145, Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 136-713, Republic of Korea

9 Department of Physics, Seoul National University, Seoul 151-747, Republic of Korea

10 Division of Physics and Astronomy, Graduate School of Science, Kyoto Univ., Kyoto, Kyoto, 606-8502, Japan

11 Graduate School / School of Science, Osaka University, 1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan

12 Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8902, Japan

13 Graduate School of Science, Nagoya University, Nagoya 464-8602, Japan

14 Institute for Nuclear and Particle Astrophysics, Seoul National University, Seoul 151-747, Republic of Korea

15 Institute of Materials Structure Science, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

16 Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

17 Institute of Space and Astronautical Science, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa 229-8510, Japan

18 J-PARC center, Tokai, Naka, Ibaraki 319-1195, Japan

19 Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Tokai, Naka, Ibaraki 319-1195, Japan

20 KAIST, Center for Axion and Precision Physics Research, Department of Physics, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-701, Republic of Korea

21 KAIST, Department of Physics, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-701, Republic of Korea

22 Kobayashi-Maskawa Institute, Nagoya University, Nagoya 464-8602, Japan

23 LPNHE (CNRS/IN2P3/UPMC/UDD), Paris, France

24 Mechanical Engineering Center, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

25 Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090, Russia

26 Physics Department, Rikkyo University, 3-34-1Nishi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo 171-8501, Japan

27 Physics Department, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japan

28 Research Center for Advanced Particle Physics, Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-Ku, Fukuoka 812-8581, Japan

29 Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, 10-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan

30 Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 N1-16 O-okayama, Tokyo 152-8550, Japan

31 Retired, Boulder, Colorado, USA

32 RIKEN Center for Advanced Photonics, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

33 RIKEN Nishina Center for Accelerator Based Science, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

34 School of High energy Accelerator Science, Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

35 TRIUMF, Vancouver, BC, V6T 2A3, Canada

36 University of British Columbia, Vancouber, Canada

37 University of California, Department of Physics and Astronomy, Riverside, CA 92521-0413, USA

38 University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 87131, USA

39 University of Victoria, Finnerty Rd., Victoria, BC, V8W 2Y2, Canada

40 University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-8511, Japan

(40 institutions)

As of November 28, 2017

For any questions, please contact the webmaster ( g-2edm_webmaster(at)ml.post.kek.jp)