The J-PARC muon g-2/EDM collaboration

The 10th collaboration meeting at J-PARC, June 2015.

The 9th collaboration meeting & training school at KAIST, November 2014.

Hiroaki Ando 33, Masaharu Aoki 17, Sunghan Bae 13,20, Pavel Bakule 16, Bernd Bassalleck 48, George Beer 49, Maurice Benayoun 29, Gerry Bunce 40, Yonny Cardenas 7, Jihoon Choi 12, Seonho Choi 13,20, Hyunsuk Choi 13,20, Wilfrid da Silva 29, Luigi DelBuono 29, Abhay Deshpande 45, Douglas E. Fields 48, Miloslav Finger 8, Michael Finger Jr. 8, Yuya Fujiwara 34, Yoshinori Fukao 22, Martin Gaisser 26, Selcuk Haciomeroglu 26, Kohei Hanzawa 43, Kazuo Hasegawa 25, Mirei Hatori 33, Kiyoshi Hayasaka 28, Noriyosu Hayashizaki 39, Seiko Hirota 34, Hiromi Hisamatsu 3, Toru Iijima 19,28, Hiromi Iinuma 3, Hirokazu Ikeda 23, Masanori Ikegami 25, Masahiro Ikeno 22, Katsuhiko Ishida 42, Takumi Ito 11, Masa Iwasaki 42, Yoshihisa Iwashita 1, Ryosuke Kadono 21, Takuya Kakurai 34, Takuya Kamitani 3, Yukihide Kamiya 3, Sohtaro Kanda 34, Frederic Kapusta 29, Kiyotomo Kawagoe 11, Naritoshi Kawamura 21, Bongho Kim 13,20, YoungIm Kim 26, Ryo Kitamura 34, HoSan Ko 13,20, Takashi Kohriki 22, Sachio Komamiya 34, Yasuhiro Kondo 25, Kunio Koseki 3, Hiroyuki Kubo 33, Tatsuya Kume 30, Woodo Lee 12, Jhinhwan Lee 27, MyeongJae Lee 26, Soohyung Lee 26, Oleg Louchev 41, Alfredo Luccio 5, Muneyoshi Maki 22, Glen Marshall 46, Masato Matama 11, Yasuyuki Matsuda 18, Tsutomu Mibe 22, Katsumi Midorikawa 41, Satoshi Mihara 22, Yasuhiro Miyake 21, Koji Miyazaki 41, William M. Morse 5, Haruna Murakami 33, Takeshi Murakami 22, Jiro Murata 33, Ryotaro Muto 22, Kanetada Nagamine 47,21,4, Tsubasa Nagasawa 11, Yasuyuki Nagashima 14, Takashi Naito 3, Fujio Naito 3, Hisayoshi Nakayama 3, Megumi Naruki 22, Kazufumi Ninomiya 33, Makiko Nio 42, Hajime Nishiguchi 22, Shoichiro Nishimura 34, Daisuke Nomura 51, Hiroyuki Noumi 38, Tomoko Ogawa 41, Toru Ogitsu 9, Satoshi Ohsawa 3, Katsunobu Oide 3, Yu Oishi 42, Shinji Okada 42, Masahiro Okamura 5, Art Olin 46,49, Masashi Otani 22, Sachi Ozaki 33, Georgiy Razuvaev 6,31, Abdul Rehman 44, Norihito F. Saito 41, Naohito Saito 22,24,34, Yasuhiro Sakemi 10, Tomomi Sakuta 33, Ken-ichi Sasaki 9, Osamu Sasaki 22, Akira Sato 17, Yutaro Sato 22, Aurore Savoy-Navarro 29, Artikova Sayyora 25, Yannis K. Semertzidis 26,27, Hiroshi Sendai 22, Yuri Shatunov 6, Koichiro Shimomura 21, Shohei Shirabe 11, Masayoshi Shoji 22, Boris Shwartz 6,31, Patrick Strasser 21, Taikan Suehara 11, Michinaka Sugano 9, Takuji Suzuki 14, Ken-ichi Tanaka 9, Manobu Tanaka 22, Ryosuke Tanuma 33, Nobukazu Toge 3, Junji Tojo 11, Dai Tomono 15, Eiko Torikai 50, Akihisa Toyoda 22, Kyo Tsukada 37, Tomohisa Uchida 22, Kazuki Ueno 22, Vlasov Vrba 2, Satoshi Wada 41, Etsuko Watanabe 33, Eunil Won 12,26, Akira Yamamoto 9, Kaoru Yokoya 3, Koji Yokoyama 35, Makoto Yoshida 22, Mitsuhiro Yoshida 3, Koji Yoshimura 32, Tamaki Yoshioka 36,

(144 members)

1 Institute for Chemical Research, Kyoto University, Kyoto 611-0011, Japan

2 Academy of Science of Czech Republic, Institute of Physics, Na Slovance 2, CZ-18221 Prague 8, Czech Republic

3 Accelerator laboratory, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

4 Atomic Physics Research Unit, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

5 Brookhaven National Laboratory, Upton, NY 11973, USA

6 Budker Institute of Nuclear Physics, SB RAS, Novosibirsk, 630090, Russia

7 CCIN2P3/CNRS, Villeurbanne, France

8 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, V Holesovickach 2, CZ-18000 Prague 8, Czech Republic

9 Cryogenics Science Center, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

10 Cyclotron and Radioisotope Center, Tohoku University, Sendai, Miyagi 980-8578, Japan

11 Department of Physics, Faculty of Sciences, Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-Ku, Fukuoka 812-8581, Japan

12 Department of Physics, Korea University, 145, Anam-ro, Seongbuk-gu, Seoul, 136-713, Republic of Korea

13 Department of Physics, Seoul National University, Seoul 151-747, Republic of Korea

14 Department of Physics, Tokyo University of Science, 1-3 Kagurazaka, Shinjuku, Tokyo 162-8601, Japan

15 Division of Physics and Astronomy, Graduate School of Science, Kyoto Univ., Kyoto, Kyoto, 606-8502, Japan

16 ELI Beamlines, Institute of Physics, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8, Czech Republic

17 Graduate School / School of Science, Osaka University, 1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043, Japan

18 Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8902, Japan

19 Graduate School of Science, Nagoya University, Nagoya 464-8602, Japan

20 Institute for Nuclear and Particle Astrophysics, Seoul National University, Seoul 151-747, Republic of Korea

21 Institute of Materials Structure Science, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

22 Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

23 Institute of Space and Astronautical Science, 3-1-1 Yoshinodai, Sagamihara, Kanagawa 229-8510, Japan

24 J-PARC center, Tokai, Naka, Ibaraki 319-1195, Japan

25 Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Tokai, Naka, Ibaraki 319-1195, Japan

26 KAIST, Center for Axion and Precision Physics Research, Department of Physics, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-701, Republic of Korea

27 KAIST, Department of Physics, 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 305-701, Republic of Korea

28 Kobayashi-Maskawa Institute, Nagoya University, Nagoya 464-8602, Japan

29 LPNHE (CNRS/IN2P3/UPMC/UDD), Paris, France

30 Mechanical Engineering Center, KEK, High Energy Accelerator Research Organization, 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

31 Novosibirsk State University, Novosibirsk, 630090, Russia

32 Okayama University, Department of Physics, Faculty of Science, 3-1-1 Tsushima-naka, Okayama 700, Japan

33 Physics Department, Rikkyo University, 3-34-1Nishi-Ikebukuro, Toshima, Tokyo 171-8501, Japan

34 Physics Department, University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, Japan

35 Queen Mary University of London, Mile End Road, London E1 4NS, United Kingdom

36 Research Center for Advanced Particle Physics, Kyushu University, 6-10-1 Hakozaki, Higashi-Ku, Fukuoka 812-8581, Japan

37 Research Center for Electron Photon Science, Tohoku University,1-2-1, Mikamine, Taihaku, Sendai 982-0826, Japan

38 Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, 10-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047, Japan

39 Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 N1-16 O-okayama, Tokyo 152-8550, Japan

40 Retired, Boulder, Colorado, USA

41 RIKEN Center for Advanced Photonics, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

42 RIKEN Nishina Center for Accelerator Based Science, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama, 351-0198, Japan

43 School of High energy Accelerator Science, Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

44 School of High Energy Accelerator Science, Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), 1-1, Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801, Japan

45 State University of New York, Department of Physics and Astronomy, Stony Brook, NY 11794-3800,USA

46 TRIUMF, Vancouver, BC, V6T 2A3, Canada

47 University of California, Department of Physics and Astronomy, Riverside, CA 92521-0413, USA

48 University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 87131, USA

49 University of Victoria, Finnerty Rd., Victoria, BC, V8W 2Y2, Canada

50 University of Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-8511, Japan

51 Yukawa Institute for Theoretical Physics, Kyoto University, Kyoto 606-8502, Japan

(51 institutions)

For any questions, please contact the webmaster ( g-2edm_webmaster(at)ml.post.kek.jp)